ქალთა შრომითი უფლებები - სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის

სახელმძღვანელო შექმნილია ტრენერებისთვის, რომლებიც აპირებენ ქალთა შრომითი უფლებების სწავლებას დამსაქმებლებისთვის, მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვისა და ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ის შედგება პრაქტიკული და თეორიული ნაწილისაგან. თეორიული ნაწილი მოიცავს: შრომის საერთაშორისო სტანდარტებს, ადგილობრივ კონტექსტს, დასაქმების სფეროში გენდერული უთანასწორობის გამომწვევ მიზეზებსა და მასთან ბრძოლის მეთოდებს. პრაქტიკულ ნაწილში მოცემულია სავარჯიშოები, ტესტები და პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის დანერგვითაც ორგანიზაციები ხელს შეუწყობენ სამუშაო ადგილზე უთანასწორობის შემცირებას.

 

სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე
სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაზე