პროექტი EWA

WECF მხარს უჭერს EWA– ს პარტნიორებს 5000 კაცისა და ქალის (70%) ეკონომიკური თავდაჯერებულობის და პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას დაბალშემოსავლიან სოფლად და ქალაქგარე რეგიონში მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის უნარების გაძლიერების გზით, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებითა და პოლიტიკის ადვოკატირებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო გეოგრაფიულად სამხრეთ-დასავლეთ აზიის ნაწილში მდებარეობს, ევროპის ნაწილია. საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენების გრძელი გზა განვლო. დღესდღეობით, ქვეყნის პოლიტიკურ ასპარეზზე დომინირებენ კაცები. 2013 წელს ქალთა რაოდენობა პარლამენტში 11% იყო, რომელთა 21% კაბინეტში ან მინისტრად მსახურობდა და მხოლოდ 10% წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.

ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რამაც გამოიწვია საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ქვეყანამ ყურადღება გაამახვილა გენდერულ თანასწორობასა და ქალისა და კაცის თანაბარ შესაძლებლობებზე. ამასთან, საქართველოს დემოკრატიისკენ მიმავალ ბრძოლას ხელი შეუშალა ეკონომიკურმა გაურკვევლობებმა და ეთნიკურმა კონფლიქტებმა. ამ გამოწვევების ძირითადი მიზეზები მიგრაციის, უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალ დონეს წარმოადგენს. ამ ყველაფერმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქალებსა და კაცებზე, განსაკუთრებით სოფლებში, სადაც კულტურულმა და ტრადიციულმა პატრიარქალურმა გავლენამ ხელი შეუწყო ქალთა დისკრიმინაციას, რომლებიც მუდმივად განიცდიან უთანასწორობას ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების კუთხით.

სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების არარსებობა ძალიან ურთულებს ცხოვრებას სოფლად მცხოვრობ ქალებს. WECF-ის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს სასოფლო დასახლებებში, ყურადღება გაამახვილეს ქალთა გაძლიერების ტრენინგებზე, სოფლის მეურნეობის უნარებსა და საზოგადოების განვითარებაზე. ქალებს აქვთ საკმარისი რესურსი და ცოდნა საგანმანათლებლო

შესაძლებლობებისკენ, რაც საშაულებას მისცემს განივითარონ ბიზნეს უნარები და გაზარდონ განვითარების შანსი. EWA პროექტი ხელს უწყობს ქალთა ლიდერობასა და გაძლიერებას.

ასევე, EWA პროექტი ყურადღებას ამახვილებს საარსებო წყაროების გაუმჯობესებაზე, რათა ქალები ჯერ გააძლიეროს ეკონომიკურად და შემდგომ, პოლიტიკურად. ხუთი პარტნიორი, რომელთაგან თითოეული ახორციელებს აქტივობებს, რომლებიც ხელს უწყობს ამ შედეგების მიღწევას: სოციალური განვითარების ცენტრი ახალციხე (SDCA), სოფლის თემების განვითარების სააგენტო (RCDA), საქართველოს ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის ასოციაცია (SEMA), ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია PAROS და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / მეგობრების მეგობრები დედამიწა საქართველო. პირველი ოთხი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან გამოცდილი საზოგადოების მობილიზებაში და მუშაობენ ქალებთან (ჯგუფებთან) საარსებო წყაროების გაუმჯობესებისა და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის საკითხებზე. მათი ძირითადი სამიზნე ჯგუფებია სოფლად მცხოვრები ქალები, სათემო ორგანიზაციები და სოფლის ხელისუფლება. RCDA მართავს ორ რესურსცენტრს. მწვანეთა მოძრაობა მუშაობს WatSan- ისა და ენერგეტიკული პოლიტიკის ანალიზსა და გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეროვნულ დონეზე. პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა ჩართულობის გაზრდას ყველა დონეზე, მაგრამ ასევე მოიცავს და სარგებელს მოუტანს კაცებს.

გადმოწერეთ ანგარიში აგრობიზნესის შესაძლებლობების შესახებ, საქართველოში მიმდინარე EWA პროექტის განხორციელების ფარგლებში.

იმისათვის, რომ კარგად გაეცნოთ EWA პროექტს საქართველოში, გთხოვთ ნახოთ ჩვენი ვიდეო.

დამატებითი ინფორმაციისთვის EWA პროგრამის შესახებ ეწვიეთ ჩვენს საერთაშორისო ვებ – გვერდს.


ქალების ძალაუფლება ინკლუზიისთვის

საერთაშორისო ორგანიზაციამ ,,ქალები საერთო მომავლისთვის” (WECF) წამოიწყო ახალი პროექტი ,,ქალების ძალა – ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში”, ან შემოკლებული ვერსიით ,,ქალების ძალაუფლება ინკლუზიისთვის”. პროექტი ხორციელდება ისეთ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით როგორიცაა ქალთა ფონდი საქართველოში, ქალი და რეალობა, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, პანკისის ქალთა საბჭო და რაჭის სათემო ორგანიზაცია.

საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით დაცულია ქალების, ახალგაზრდებისა და უმცირესობათა ჯგუფების უფლებები, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ მიმართ დისკრიმინაცია და მარგინალიზაცია გრძელდება. COVID-19 კრიზისმა გააუარესა ქალების, ახალგაზრდებისა და უმცირესობების მდგომარეობა, შეამცირა მათი შესაძლებლობების გაძლიერება ქალების შინ შრომის გაზრდის, შეკრების შეზღუდვის, ძალადობის რისკის, ინფორმაციისა და განათლების შეზღუდული ხელმისაწვდომობის გამო. ბევრმა მათგანმა დაკარგა ან დატოვა სამსახური, რამაც მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა.

ამგვარად, პროექტი „ქალების ძალაუფლება ინკლუზიისთვის“ მიზნად ისახავს ქალების/გოგონების მხარდაჭერას საქართველოს ოთხ რეგიონში (კახეთი, გურია, რაჭა და იმერეთი), რათა ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარად მონაწილეობდნენ და პატრიარქალური ცნობიერება, თუ სტერეოტიპები შეცვალონ. ფემინისტი აქტივისტები, ახალგაზრდების ჩათვლით, გაივლიან ტრენინგებს და დაფინანსებას მიიღებენ ადგილობრივი ინიციატივებისა და პროექტების განსახორციელებლად, რაც ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და პოლიტიკურ მონაწილეობას შეუწყობს ხელს. ეს აქტივობა გამოიწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს ადგილობრივი ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის

1. პროექტი ითვალისწინებს 15 სათემო და 15 ახალგაზრდა ტრენერის მომზადებას, რომლებიც დაატრენინგებენ სამიზნე ჯგუფებს ოთხ რეგიონში. სამი წლის განმავლობაში 480 ადგილობრივი ფემინისტი აქტივისტი და 650 გოგონა და ბიჭი გაივლის ტრენინგს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ გაძლიერებაზე. ასევე, ისინი შეიძენენ ზოგად უნარებსა და საბაზისო ცოდნას გენდერის შესახებ

2. დატრენინგებულ აქტივისტებზე გაიცემა 30 სათემო გრანტი, ხოლო ახალგზარდული ჯგუფებისთვის 60 მცირე გრანტი, რაც ხელს შეუწყობს დაახლოებით 6000 ადგილობრივი მოსახლის ცხოვრების გაუმჯობესებას

3. პროექტის ფარგლებში ვიმუშავებთ ჟურნალისტებსა და ინფლუენსერებთან ეთიკური გაშუქების გასაუმჯობესებლად, ისეთ სენსიტიურ საკითხებზე, როგორიცაა დისკრიმინაცია, თანასწორობა და პატრიარქატი მოხალისეობრივი ქარტიის შემუშავებითა და მედია ჯილდოების მეშვეობით.

4. ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე პოლიტიკის წარმოებაში მონაწილეობას მიიღებს 150 ადგილობრივი / რეგიონალური და 50 ეროვნული გადაწყვეტილების მიმღები პირი, მათ შორის მუნიციპალურ დონეზე გენდერულ საკითხებზე მომუშავე მნიშველოვანი აქტორები, რათა გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს მათი ინფორმირებულობა და პოლიტიკა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებთან დაკავშირებით.

პროექტი მიზნად ისახავს გაძლიერების საკითხზე მუშაობას სამი მიმართულებით:

  • ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, პროექტი მიზნად ისახავს გაზრდილ ანაზღაურებას, უკეთესი სამუშაო ადგილების შექმნას, სახელმწიფო დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, ქალების აუნაზღაურებელი სამუშაოს შემცირებას და ბიზნესში მმართველ თანამდებობებზე ქალების რაოდენობის ზრდას. ტრენინგები მოიცავს ბიზნესისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას სახელმწიფო დაფინანსებისა და სერვისების მისაღებად.
  • პოლიტიკური გაძლიერება გულისხმობს ქალთა ჩართულების ზრდას გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე საჯარო სექტორში, რისი მიღწევაც შესაძლებელია იურიდიული კვოტირების განხორციელებითა და კანდიდატების გაძლიერებით. ადგილობრივი აქტივისტები დატრენინგდებიან, რათა ჩამოაყალიბონ და წარმოადგინონ თავიანთი პრიორიტეტები მუნიციპალური პოლიტიკის წარმოების პროცესში, ბიუჯეტის დაგეგმვის შეხვედრებში, მიიღონ მონაწილეობა გენდერული ბიუჯეტის ანალიზსა და დარწმუნდნენ, რომ მათი საჭიროებები და პრიორიტეტები ინტეგრირებულია პოლიტიკასა და ბიუჯეტში შესაბამისი ორგანოების მიერ.
  • სოციალური გაძლიერება სტიმულირდება ძირითადი პატრიარქალური სტერეოტიპების ფონზე ქალთა, (ეთნიკური) უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში თანაბარი მონაწილეობით. ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი საზოგადოებაში მათი მონაწილეობის, პრიორიტეტების ფორმულირებისა და პროექტების განხორციელების შესაძლებლობის მისაღებად, რაც ხალხს ქალებისა და უმცირესობების წარმომადგენლების ტრადიციულ როლებს სხვა პერსპექტივაში დაანახებს.

მთელი რიგი ონლაინ შეხვედრების შემდეგ, პროექტის გუნდმა 25-26 მარტს ჩაატარა სტარტაპ შეხვედრა პარტნიორ ორგანიზაციებთან, სადაც განიხილეს პროექტის კონცეფცია. მნიშვნელოვანი იყო მინი ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ჩართულობაზე პროექტის აქტივობებში და სტრატეგიული დაგეგმვა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. პარტნიორმა ორგანიზაციებმა მონაწილეებს გაუზიარეს თავიანთი ორგანიზაციის საქმიანობა, და ასევე, მათ შეძლეს მათ საქმიანობაში საერთო გადაკვეთის წერტილების პოვნა.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ეს ვებგვერდი დამზადებულია ევროკავშირის დახმარებით, თუმცა საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ორგანიზაცია „ქალები საერთო მომავლისთვის“ და არ გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

“ქალთა გაძლიერება – სარგებელი ყველასთვის” (EWA) პროგრამის ძირითადი მიზანია ექვსი განვითარებადი ქვეყნის (ავღანეთი, საქართველო, ყირგიზეთი, სამხრეთ აფრიკა, ტაჯიკეთი, უგანდა) დაბალშემოსავლიანი სასოფლო და ქალაქგარე რეგიონების ქალთა ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების ხელშეწყობა.