საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მონიტორინგი - ჩრდილოვანი ანგარიში

წინამდებარე ჩრდილოვანი ანგარიშის მთავარი მიზანია მეორადი მონაცემებისა და შემთხვევათა აღწერის გზით, SDG განხორციელების პროცესში არსებულ ხარვეზების გამოვლენა და წარმატებული შემთხვევების გამოკვეთა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ანგარიში ქართულ ენაზე
ანგარიში ინგლისურ ენაზე